About admin

Posts by admin:

Hva er en musikkterapeut?

Musikkterapistudiet er sammensatt av et års-studium i musikk og helse på bachelornivå, og et toårig masterstudium.

En musikkterapeut skiller seg vesentlig fra en vanlig musiker. Musikkterapeuter bruker musikk på ulike måter, men siktemålet for oss er å skape kontakt og samhandling mellom mennesker.

Det musikalske programmet er ikke målet, men;

 • «møtet» som oppstår mellom klienten/gruppen  og musikkterapeuten,
 • relasjonen som skapes, og den
 • prosessen som settes igang gjennom det som skjer.

Hva er musikkterapi?

 

Musikkterapi er et fag og et yrke som bruker musikk i helsefremmende arbeid, forebygging og behandling.

Studier viser at musikkterapi kan virke både forebyggende og lindrende i forhold til bl.a. angst, uro og depresjon, og at den kan gi mennesker nye handlemuligheter, skape utvikling og gi økt livskvalitet.

Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenheng mellom musikk og helse.

 

Musikkterapi

 • Bekrefter og styrker menneskers identitet og selvfølelse.
 • Stimulerer og vedlikeholder fysiske og psykososiale funksjoner.
 • Har fokus på mestring, og gir mennesker mulighet til å oppdage/bruke sine ressurser.
 • Musikk er et eget språk, og en nøkkel til kommunikasjon for mennesker med nedsatte funksjoner.
 • Terapeutisk bruk av musikk skaper trygghet og gir mulighet for samhandling og fellsskapsopplevelser.

 

Undervisning

Det er et stort behov for kunnskapsutvikling på dette feltet. Vi vil bidra til at bevisst og systematisk bruk av sang/musikk blir forankret i helse- og omsorgstjenestene.

Studier viser at musikkterapi kan ha en viktig funksjon som forebyggende og behandlende tiltak spesielt i forhold til uro og depresjon, noe som igjen kan bidra til redusert bruk av medikamenter.

Det er likevel mye som gjenstår. Vi vil jobbe for at alle som utdanner seg innenfor helse- og omsorgsfag i Norge skal ha et minimum av kunnskap om dette viktige fagfeltet.

 

Noen eksempler på aktuelle tema for undervisning:

 • Grunnleggende elementer i musikkterapi; identitet – ressurser – mestring
 • Pasientens ressurser – personalets ressurser
 • Sang som kommunikasjon
 • Sang som miljøbehandling
 • Bruk av sang, individuelt og i grupper
 • Enkel innføring i norsk sang- og musikktradisjon
 • Musikkterapi i palliasjon

 

Fagdag:

En fagdag omfatter undervisning i minimum 3 timer. Tema for undervisning kan tilpasses etter ønske og behov.

 

Velkommen til å ta kontakt med oss:

 • Sykehjem/Sykehus/Institusjoner
 • Kommuner/Fylker
 • Høyskoler/Universiteter
 • Helsefagutdanninger/Videreutdanninger
 • Ideelle organisasjoner
 • Pårørendegrupper
 • Foreninger

 

Musikkterapi

Musikkterapi i grupper

Vi har fokus på erindring og kommunikasjon via gamle, kjente sanger.
Gruppene vil finne sted inne på avdelingen hvor pasientene bor.

Musikkterapi i grupper fokuserer på menneskers rett og mulighet til å bruke egne ressurser. Selv pasienter med svært reduserte funksjoner kan delta i en sangstund. Sanger som er innlært tidligere i livet, minner dem på hvem de er og har vært. Språk og hukommelse stimuleres slik at de kvikner til og deltar aktivt i gruppene.

Gruppene bør ikke være for store, 6-8 pasienter pluss personale kan være en passelig størrelse på gruppen

project_2016

 

Individuell musikkterapi

•    For beboere på institusjon/sykehjem som f.eks. ikke kan delta på andre aktivitetstilbud.
•    For pasienter som trenger individuell musikkterapi.
•    For pasienter som trenger lindrende behandling.
•    For mennesker som bor hjemme.

Det legges vekt på å kartlegge de musikalske preferansene til pasienten. Pårørende er en viktig ressurs i dette arbeidet.

Kultur

Allsang på avdelingen

En times sangstund på avdelingens dagligstue.
Vi legger vekt på å få fram de eldres egne ressurser; sangene de lærte i oppvekst, skoletid og voksenliv.
Disse sangene representerer en felles kulturarv for den eldre generasjon.

 

Kulturarrangement

Består av sang og musikk i ulike sjangre.
Vi legger alltid vekt på allsang i programmene våre.
Vi har gjerne et tema, og velger sanger ut ifra det.
I tillegg har vi gjerne små refleksjoner/historier/dikt knyttet til samme tema.