Blogg

Oslo, May 2018

Vi er overrasket og glad for at vårt opplæringsprogram Gjenklang er omtalt i den nye stortingsmeldingen:

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. Den ble godkjent i statsråd 4. mai 2018 av Regjeringen Solberg.

Opplæringen i Songdalen (se stortingsmeldingen s.23 og s.137) har vært en spennende prosess, og vi er svært takknemlige for det gode samarbeidet som vi fortsatt har med både beboere og ansatte der.

Vi tror at dette vil gi oss nye muligheter for å nå ut til mange flere med viktig kunnskap om sangens betydning i eldre- og demensomsorgen i Norge, og spesielt om bevisst og systematisk bruk av sang.

 

Oslo, Januar 2017

Nå er vi godt igang med vår virksomhet. Vi har gjort oss mange nye og verdifulle erfaringer i året som er gått, og ser framover med forventning.

I 2015/2016 gjennomførte vi prosjekter i fire ulike kommuner: Kristiansand, Songdalen (ved Utviklingssenter for Sykehjem, Vest-Agder), Hemsedal og Ål (ved Utviklingssenter for Sykehjem, Buskerud).

Omsorgsforskning Sør er i ferd med å evaluere alle disse prosjektene, og det er spennende!

Vi vil jobbe mer hver for oss i tida som kommer. Dette er en naturlig utvikling av virksomheten, og vil bidra til en større fleksibilitet. Prosjektene vil også bli billigere for kundene.

Per dags dato er Trine Lise godt i gang med master-tillegget i musikkterapi, og har hovedansvaret for å følge opp prosjektene som vi har gjennomført til nå. Marianne har grupper og mindre prosjekter på ulike sykehjem, primært i Oslo, samt at hun er kirkemusiker på si.

Vi ser fram til å spre opplæringen til flere kommuner og institusjoner. Motivasjonen er sterk og gleden er stor over å få være med og bidra til en kunnskapsutvikling innenfor dette viktige feltet.  Målet er at pasienter/brukere skal få mulighet til å bruke noen av sine mest dyrebare ressurser. Dette vil igjen bidra til en bedre livskvalitet og til et mer verdig liv for mennesker som er i en svært sårbar livsfase.