Blogg

Oslo, Desember 2020

Jeg driver virksomheten Musikkterapeutene alene nå. Marianne valgte å trekke seg for en tid tilbake, mens jeg valgte å fortsette alene. Jeg brenner fortsatt for å formidle kunnskap om sangens betydning  i eldre- og demensomsorgen, og vil derfor drive dette viktige arbeidet videre.

Dette året har vært “annerledesåret” for de aller fleste i dette landet. Fra mars måned, da Norge ble “stengt ned”, var det mange av oss som plutselig ikke hadde noen muligheter for å få jobbe med det vi brenner for. Slik var det også med meg. I ventetida har jeg jobbet med å videreutvikle “Gjenklang”. I høst søkte jeg midler til nye prosjekter. Via Hospiceforum Norge søkte jeg midler hos Stiftelsen Dam, og fikk tilslag. De siste ukene har derfor gått med til å forberede nye prosjekter.

Jeg er så takknemlig for denne støtten, og gleder meg over at mange eldre skal få oppleve å få bruke sine dyrebare ressurser; sanger som gir gjenkjennelse og som levendegjør minner.

 

Oslo, May 2018

Vi er overrasket og glad for at vårt opplæringsprogram Gjenklang er omtalt i den nye stortingsmeldingen:

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre. Den ble godkjent i statsråd 4. mai 2018 av Regjeringen Solberg. Her kan en lese på s. 137 i kapitlet om miljøbehandling:

 

“Gjenklang er et opplæringstiltak for bruk av sang i samværet med personer med demens. I Songdalen kommune brukes sang og musikk aktivt som miljøtiltak for beboere i sykehjem, dagsenter og omsorgsboliger. Gjenklang skal bidra til gode stunder for beboere og pasienter. To musikkterapeuter har funnet fram til sanger den eldre generasjonen lærte på skolen. De har sunget sangene inn på CD, i et tempo og toneleie som passer de eldre. Sangen legger til rette for samtaler rundt minner som dukker opp. Musikkterapeutene har undervisning for personalet på arbeidsplassen, der de viser hvordan ansatte kan bruke dette som verktøy, selv om de ikke selv ønsker eller tør å synge”.

Opplæringen i Songdalen har vært en spennende prosess, og vi er svært takknemlige for det gode samarbeidet som vi fortsatt har med både beboere og ansatte der.

Vi tror at dette vil gi oss nye muligheter for å nå ut til mange flere med viktig kunnskap om sangens betydning i eldre- og demensomsorgen i Norge, og spesielt om bevisst og systematisk bruk av sang.

 

Oslo, Januar 2017

Nå er vi godt igang med vår virksomhet. Vi har gjort oss mange nye og verdifulle erfaringer i året som er gått, og ser framover med forventning.

I 2015/2016 gjennomførte vi prosjekter i fire ulike kommuner: Kristiansand, Songdalen (ved Utviklingssenter for Sykehjem, Vest-Agder), Hemsedal og Ål (ved Utviklingssenter for Sykehjem, Buskerud).

Omsorgsforskning Sør er i ferd med å evaluere alle disse prosjektene, og det er spennende!

Vi vil jobbe mer hver for oss i tida som kommer. Dette er en naturlig utvikling av virksomheten, og vil bidra til en større fleksibilitet. Prosjektene vil også bli billigere for kundene.

Per dags dato er Trine Lise godt i gang med master-tillegget i musikkterapi, og har hovedansvaret for å følge opp prosjektene som vi har gjennomført til nå. Marianne har grupper og mindre prosjekter på ulike sykehjem, primært i Oslo, samt at hun er kirkemusiker på si.

Vi ser fram til å spre opplæringen til flere kommuner og institusjoner. Motivasjonen er sterk og gleden er stor over å få være med og bidra til en kunnskapsutvikling innenfor dette viktige feltet.  Målet er at pasienter/brukere skal få mulighet til å bruke noen av sine mest dyrebare ressurser. Dette vil igjen bidra til en bedre livskvalitet og til et mer verdig liv for mennesker som er i en svært sårbar livsfase.