Hovedsak

Hva er en musikkterapeut?

Musikkterapistudiet er sammensatt av et års-studium i musikk og helse på bachelornivå, og et toårig masterstudium.

En musikkterapeut skiller seg vesentlig fra en vanlig musiker. Musikkterapeuter bruker musikk på ulike måter, og siktemålet for oss er å skape kontakt og samhandling.

Det musikalske programmet er ikke målet, men;

  • «møtet» som oppstår mellom klienten/gruppen  og musikkterapeuten,
  • relasjonen som skapes, og
  • den prosessen som settes igang gjennom det som skjer.

Hva er musikkterapi?

 

Musikkterapi er et fag og et yrke som bruker musikk i helsefremmende arbeid, forebygging og behandling.

Studier viser at musikkterapi kan virke både forebyggende og lindrende i forhold til bl.a. angst, uro og depresjon, og at den kan gi mennesker nye handlemuligheter, skape utvikling og gi økt livskvalitet.

Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenheng mellom musikk og helse.

 

Musikkterapi

  • Bekrefter og styrker menneskers identitet og selvfølelse.
  • Stimulerer og vedlikeholder fysiske og psykososiale funksjoner.
  • Har fokus på mestring, og gir mennesker mulighet til å oppdage/bruke sine ressurser.
  • Musikk er et eget språk, og en nøkkel til kommunikasjon for mennesker med nedsatte funksjoner.
  • Terapeutisk bruk av musikk skaper trygghet og gir mulighet for samhandling og fellsskapsopplevelser.