Oppdrag

 

 • Musikkterapi

 • Undervisning

 • Kultur


Alle som er over 60 år, og oppvokst i Norge, hadde sang som fag på skolen. Og med én kanal på radio ble sang og musikk en del av deres liv og bakgrunn. Dette gir unike muligheter for gjenkjennelse og mestring når andre funksjoner svikter.

Mennesker er like verdifulle hele livet, og retten til å bruke egne ressurser er grunnleggende.

 • Oppdraget som musikkterapeut er blant annet gjennom bruk av deres egen sang/musikk, å benytte disse ressursene terapeutisk slik at individer blir styrket og opplever verdighet, at livshistorien deres holdes levende og at de opplever velvære i hverdagen.
 • Kunnskapen om hvilke muligheter terapeutisk bruk av sang/musikk gir, må spres til alle som har sitt daglige virke i omsorgen for de eldre.
 • Gjennom kulturarrangementer skal de eldre oppleve seg sett og bekreftet som verdifulle mennesker. Målet er at de skal være deltakere og ikke tilskuere, og at de skal kjenne seg styrket og løftet.

Hva er musikkterapi?

 • Fokuset og målet med musikkterapi er å skape kontakt og samhandling mellom mennesker.
 • Musikk kan være helsebringende. Den kan forebygge og lindre smerte, angst og uro.
 • Musikkterapi fokuserer bl.a. på mestring, og kan gi mennesker mulighet til å oppdage/bruke                      sine ressurser. Den kan også bidra til stimulering og vedlikehold av nedsatte funksjoner.
 • Musikk som gir gjenklang kan bygge bro mellom fortid og nåtid. Dette kan bidra til helhet og                    verdighet, og skape nytt livsmot.
 • Musikk er et språk som taler til følelsene og berører oss. Musikk kan bekrefte menneskets                            identitet, og gi en opplevelse av mening og sammenheng i livet.